Vyhlášené výzvy z programového rámce OPZ

26.03.2018 04:00

Místní akční skupina Podještědí vyhlásila dne 26. 3. 2018 ve 4.00 hod. dvě výzvy z programového rámce Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

1) Výzva na tzv. prorodinná opatření se zaměřuje na zřízení a provoz zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování, tedy zařízení typu školní klub pro žáky prvního stupně základních škol. Dále se opatření zaměřuje na aktivity příměstských táborů. Obě aktivity mohou být realizované až 3 roky. Finance jsou určené především na tzv. měkké (neinvestiční) aktivity.

2) Výzva na oblast tzv. sociálního začleňování se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (ambulantních a terénních) pro registrované poskytovatele sociálních služeb. Dále je opatření orientováno na podporu neregistrovaných sociálních služeb s poměrně širokým záběrem, na komunitní sociální práci a aktivity tzv. komunitních center. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené - spektrum je velmi široké.

Veškeré další informace ve velké podrobnosti  jsou k dispozici na stránkách: https://www.podjestedi.eu/programovy-ramec-opz/vyzvy/

Žádosti o finanční podporu z obou uvedených výzev lze podávat do 31. 5. 2018. Podrobnosti o způsobu podání žádosti jsou též k dispozici na výše uvedených stránkách výzev.

K oběma vyhlášeným výzvám pořádá MAS Podještědí seminář pro žadatele, který se koná ve středu 4. 4. 2018 od 9 hod. v sídle MAS Podještědí (obecní úřad Proseč pod Ještědem). Zájemcům doporučujeme prostudovat podklady a následně absolvovat uvedený seminář.

V případě dotazů k uvedeným výzvám můžete též přímo kontaktovat manažera OPZ pro realizaci SCLLD MAS Podještědí, p. Ing. Petra Ponikelského, tel.: 737 291 735, e-mail: opz@podjestedi.eu.