MAS Podještědí, z.s. vyhlašuje dne 18.3.2021 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PRV.

17.03.2021 11:43

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy.

V rámci výzvy je možné podávat žádost o podporu do fiche:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F5

A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – veřejná prostranství v obcích

5.061.253,-


 

 

 

 

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.

Konzultace poskytují:

Ing. Jitka Tvrzníková, projektový manažer MAS pro PRV

tel.: 604 205 709, e-mail: jitka.tvrznikova@seznam.cz

Bc. Jana Švehlová,  vedoucí zaměstnanec MAS pro realizaci SCLLD

tel.: 721 970 475, e-mail: maspodjestedi@seznam.cz

 

Veškeré potřebné informace k výzvě jsou ke stažení na webových stránkách MAS Podještědí z.s.: www.podjestedi.eu

Seminář pro žadatele proběhne dne 1.4.2021 od 10:00 hodin -  s ohledem na nařízení vlády online – Pozvánka a odkaz na přihlášení a připojení bude uveřejněn na webu
www.pojestedi.eu