A.1.3.2 Podpora služeb komunitního charakteru

A. Podporované aktivity

1. Vybrané registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

  § 37 – Odborné sociální poradenství

  § 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

  § 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  § 69 – Terénní programy

Specifikace v zákoně č. 108/2006 Sb. a v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb.

 

2. Vybrané služby nad rámec zák. č. 108/2006 Sb.

 • prevence ekonomické nestability
 • aktivity místních samospráv
 • podpora mladých lidí
 • aktivizační, asistenční a motivační programy
 • sekundární a terciární prevence závislostí
 • boj s diskriminací

VHODNÉ PROJEKTY DLE ZAMĚŘENÍ OPATŘENÍ:

 • komunitní sociální práce
 • komunitní centra

 

B. Cílové skupiny

 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby sociálním vyloučením ohrožené

 

C. Příjemci podpory

a) aktivity zaměřené na registrované sociální služby

 • poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zák. č. 108/2006 Sb.

b) ostatní aktivity

 • poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zák. č. 108/2006 Sb.
 • NNO, příspěvkové organizace
 • obce, organizace zřizované obcemi, DSO, MAS
 • organizace zřizované kraji
 • poradenské a vzdělávací instituce, sociální partneři
 • školy a školská zařízení