Opatření A.1.1.1

A. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Hlavní podporované aktivity
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Vedlejší podporované aktivity
 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).
Oprávnění žadatelé:
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace.
Zásadní podmínky:
 • Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku. (ověření v Rejstříku škol a školských zařízení).
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání a musí být uvedeny ve strategickém rámci MAP zveřejněném na www.uzemnidimenze.cz
 • Stavebně upravené prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.

B. Infrastruktura základních škol

Hlavní podporované aktivity
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

Vedlejší podporované aktivity
 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).
Oprávnění žadatelé:
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace.
Zásadní podmínky:
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání a musí být uvedeny ve strategickém rámci MAP zveřejněném na www.uzemnidimenze.cz
 • Stavebně upravené prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.
 • Hlavní zaměření projektů musí být zaměřeno na – Klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi,), bezbariérovost, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu, rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost  - SVL