Opatření A.2.1

Sociální bydlení

Hlavní podporované aktivity
 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků
 • výstavba nových sociálních bytů,
 • nákup a dostavba nedokončených staveb,
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu, společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
 • pořízení základního vybavení bytové jednotky,

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

Vedlejší podporované aktivity
 • technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,
 • zeleň v okolí budov a na budovách,
 • demolice původního objektu na místě realizace projektu,
 • projektová dokumentace stavby,
 • studie proveditelnosti,
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel)
Oprávnění žadatelé:
 • obce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.
Zásadní podmínky:

Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi. Sociálního bydlení musí být v souladu s parametry sociálního bydlení dle IROP – blíže viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce.

Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.