Opatření A.1.3.1

A. Rozvoj komunitních center

Hlavní podporované aktivity
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků a staveb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení,
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Vedlejší podporované aktivity
 • demolice staveb na místě realizace projektu,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • projektová dokumentace stavby, EIA,
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • studie proveditelnosti,
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).
Oprávnění žadatelé:
 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace
Zásadní podmínky:

Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.

B. Rozvoj sociálních služeb

Hlavní podporované aktivity
 • stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
 • nákup pozemků a staveb,
 • pořízení vybavení,
 • pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

Vedlejší podporované aktivity
 • demolice staveb na místě realizace projektu,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • projektová dokumentace stavby, EIA,
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • studie proveditelnosti,
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení)