Opatření A.4.1

Bezpečnost dopravy

Hlavní podporované aktivity
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy – veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů
 • kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) – doplňková aktivita vázána na předchozí body

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

Vedlejší podporované aktivity
 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,
 • povinná publicita
Oprávnění žadatelé:
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi.